שיעורי הבית

שיעורי בית עיוניים

הוראות כלליות

  • שיעורי הבית העיוניים נועדו לעבודה עצמית בלבד. אין לפתור אותם ביחד או לחלוק פתרונות
  • את שיעורי הבית יש להגיש לתיבת עץ מספר 4 בבניין שרייבר. התיבה נמצאת ליד חדר 5 בקומת הקרקע
  • על כל התשובות להיות מנומקות, אלא אם כן נאמר אחרת
  • יש לכתוב התשובות בבירור, מודפסות או בכתב יד ברור
  • יש לשמור עותק של כל תרגיל שהוגש

השיעורים

מטלה תאריך הגשה הערות פתרון סטטוס
ראשונה 28/10/2010, 15:00 ראשון הוחזר
שניה 8/11/2010, 9:00 שני הוחזר
שלישית 22/11/2010, 10:00 שלישי הוחזר
רביעית 29/11/2010, 10:00 פתרון שאלה 1 תוקן רביעי הוחזר
חמישית 13/12/2010, 10:00 ראו הבהרה לשאלה 3 חמישי הוחזר
שישית 20/12/2010, 10:00 שישי הוחזר
שביעית 3/1/2011, 10:00 שביעי הוחזר
שמינית 10/1/2011, 10:00 שמיני הוחזר
תשיעית 17/1/2011, 10:00 תשיעי הוחזר
עשירית 24/1/2011, 10:00
8/2/2011, 10:00
כדי לקבל בחזרה את התרגיל לפני המבחן יש להגיש עד ל-24/1
הגשה עד ה-8/2 תחשב הגשה בזמן, את התרגיל הזה לא ניתן להגיש באיחור ללא אישור
עשירי הוחזר
בבדיקה

מקרא:

  • הוחזר - מחכה לכם בחדר 114, אנא אספו את התרגיל
  • בבדיקה - אביעד עובד על התרגיל במלוא המרץ
  • אפשר להגיש באיחור - בדיקת התרגיל החלה. עם זאת, ניתן להגיש באיחור של שבוע עד שלוש פעמים המהלך הסמסטר מבלי לבקש אישור מראש
  • פורסם - התרגיל פורסם, הכדור במגרש שלכם

שיעורי בית מעשיים

הערות בדיקות תאריך הגשה קובץ שלד הוראות
הוחזר הסקריפטים של הבודק: 1 2 23/12/2010 RBTree.java 1
הוחזר הסקריפט של הבודק 21/1/2011 BinomialHeap.java 2

הוראות כלליות

הקורס כולל שני תרגילי תכנות.
בכל אחד מהתרגילים תצטרכו לממש מבנה נתונים שנלמד בשיעור, ולבצע עליו מדידות כדי לבדוק אם הוא מתנהג כצפוי.
הגשת שיעורי הבית באיחור - באישור מראש בלבד. הגשה באיחור ללא אישור תגרור הורדת נקודות מהציון.
הגשת שיעורי הבית בזוגות בלבד.
קראו היטב את ההוראות להלן, הם מחייבות.
לשיעורי הבית שני חלקים - קוד ומסמך, כמפורט בהמשך.

סטודנט שחוזר על הקורס פעם שניה, יכול להעביר את ציוני התרגילים מפעם קודמת.
אפשר להעביר רק את שני התרגילים ביחד, ובתנאי שהסטודנט לא הגיש אף אחד מהתרגילים בסמסטר הנוכחי.

קוד

התרגילים יפתרו בשפת ג'אווה.
בכל אחד מהתרגילים יסופק לכם קובץ שלד. עליכם להרחיב אותו,
כלומר אפשר להוסיף לקובץ כל דבר, אך לא לשנות את הקיים.
אסור להשתמש במימוש ספרייה של מבני נתונים, עליכם לממש אותם בעצמכם.
הקוד יכלול כמות סבירה של הערות (תיעוד).
על הקוד להיות קריא, ובפרט הקפידו על בחירת שמות משתנים ועל אורך השורות.
הקוד יבדק על מחשבי בית הספר, כדי לוודא שהוא עובד כהלכה, הריצו אותו על
nova
לפני ההגשה. שימו לב שיתכן שלמרות שהקוד עובד על המחשב האישי שלכם, הוא
לא ירוץ בבית הספר.

מסמך

לקוד המקור יצורף מסמך תיעוד.
המסמך יכלול את תיאור המחלקה שמומשה, ואת תפקידו של כל חבר במחלקה.
לכל מתודה במחלקה יש לפרט מה היא עושה, כיצד היא פועלת, וסיבוכיות זמן הריצה שלה.
ניתוח סיבוכיות זמן הריצה צריך להיות ריגרוזי, כפי שבוצע בכיתה.
בפרט, אם פונקציה קוראת לפונקציית עזר, יש להתייחס גם לפונקציית העזר בניתוח.

בנוסף, בכל תרגיל יש פרק "מדידות" שמפרט אילו מדידות יש לבצע על מבנה הנתונים,
וכיצד לתעד אותם.

מה להגיש

שיעורי הבית יוגשו בשתי דרכים - בתיקיית הבית ובעותק מודפס.

הגשה אלקטרונית


שני בני הזוג חייבים להחזיק עותקים זהים של התרגיל בתיקיות הבית שלהם.
בתוך תיקיית הבית שלכם שבשרתי בית הספר צרו תיקיה בשם
ds10a
תרגיל 1 יוגש בתיקיה
~/ds10a/ex1
תרגיל 2 יוגש בתיקיה
~/ds10a/ex2
כאשר ~ (גל) מסמן את תיקיית הבית שלכם.
בתוך התיקייה יהיו שני קבצים בלבד - קובץ הג'אווה וקובץ המסמך שהוגש.
קובץ הג'אווה יתבסס עץ קובץ השלד שניתן לכם כחלק מהתרגיל, וישמור על השם המקורי שלו (שימו לב לרווחים ולאותיות רישיות)
קובץ המסמך יהיה באחד הפורמטים הבאים:
txt, doc, rtf, odf, ps, pdf
לקבצים יהיו הרשאות גישה כמפורט בהמשך.
תאריך השינוי של הקובץ ישמש כעדות להגשה בזמן, אסור לשנות את הקובץ אחרי מועד ההגשה.

הגשה מודפסת

עליכם להגיש עותק מודפס של התרגיל לתיבה 314 על שם אלון ארדנבאום.
מספיק עותק אחד לזוג.
בראש התרגיל חייבים להופיע הנתונים הבאים:
שם הקורס, מספר התרגיל, שם ומספר זהות של שני בני הזוג, שמות המשתמש של שני בני הזוג
וכתובת אימייל ליצירת קשר דחופה במקרה בעיה.
הפרטים לעיל חשובים מאד, בלעדייהם לא ניתן לבדוק את התרגיל.
העותק המודפס צריך לכלול את קובץ קוד המקור ואת קובץ התיעוד.
ההדפסה צריכה להיות מאורגנת באופן קריא וברור.

הציון

הציון מורכב מנכונות המימוש, יעילות המימוש, איכות ובהירות התיעוד, ביצוע המדידות נכונה.
שימו לב -
קוד שעובד הוא לא ערובה לציון גבוה.
אין תשובה "נכונה" למדידות, יש ביצוע נכון.

עבודה על מחשבי בית הספר

ניתן לעבוד מהבית על שרתי בית הספר.
ראו הוראות כאן

הרשאות

נושא ההרשאות לקבצים הוא קריטי, בלעדיו לא ניתן לבדוק את התרגיל.
לקראת מועד ההגשה נספק סקריפט שיוודא את תקינות ההרשאות,
חובה להריץ אותו לפני ההגשה.
כדי למנוע תקלות של שילוב עברית/אנגלית, ההוראות להלן באנגלית:

The permissions of the entire path from your home directory down to the exercise files themselves should be 755, to enable reading by the checkers. You may use the following commands, which should be used from a linux terminal window, either in the lab or remotely from home (using Putty, for example):

chmod 711 ~
chmod -R 755 ~/ds10a

It is very important to submit the project with correct file permissions. A project without the right access permission cannot be check and would not be graded.

To make sure that you have the right permissions, do the following:
A. Run:

ls -lR ~/ds10a

The result should be something like that:
/a/home/cc/students/cs/student/ds10a/:
total 4
drwxr-xr-x 2 student student 4096 2009-10-29 20:14 ex1

/tmp/ds10a/ex1:
total 0
-rwxr-xr-x 1 student student 0 2009-10-29 20:14 example.java

Where the line of each directory should start with drwxr-xr-x, and the line of each file should start with -rwxr-xr-x

In case of problems with file, you can contact the helpdesk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License